lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เรื่องที่พบในข้อสอบ# เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง

too
too
IP: 124.120.109.x
6 วันที่ผ่านมา

เอกสารเพื่ออ่านสอบ กรมบัญชีกลาง ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))

หนังสือสอบ กรมบัญชีกลาง (ทุกตำแหน่ง)

มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย NEW !!

สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x(มี@)

(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))

##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)

##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 61

##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ

##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ( 28 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 8 - 26 ม.ค.61

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 10 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 10 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  http://perdsobsure.blogspot.com/2018/01/28-8-26-61.html

คลิกเพื่อดูแนวข้อสอบที่ https://sites.google.com/site/khxsxbkrmbaychiklang/hnangsux-sxb-krm-baychi-klang

ดูเพิ่มเติมที่นี่ http://www.testbook-shop.com/b/132

กดติดตามข่าวเปิดสอบที่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/

สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

29A09 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

2 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560

3 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

7 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

9 หลักการบัญชีเบื้องต้น

10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 

11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี

12 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1

14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2

MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

 

29A10 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

2 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3 ความรู้การบริหารราชการแผ่นดิน

4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?

5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

7 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

8 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

9 การบริหารจัดการองค์กร

10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

11 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

29A11 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

2 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง

3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง? 

4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

5 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

7 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

8 พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

10 การบริหารจัดการองค์กร

11 แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

12 หมวดการบริหารราชการแผ่นดิน

13 กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์

14 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

29A12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

5 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

6 นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

8 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)

9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

13 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์ 

14 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย

MP3 - MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

29A13 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

4 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

5 การบริหารจัดการองค์กร

6 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง

7 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

8 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

9 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

11 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

12 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย)

13 แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

-------------------------------------------------------------------------

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม

ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน 

แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------

### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###

###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###

##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##

###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###

###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

มี 3 แบบให้เลือก

1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท

2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท

3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2 

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ

แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า

 

**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**

// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **

**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**

*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***

** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **

***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***

***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

 

สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

 

((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))

 

 

 

 

 

ผลงานลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า 33597
150.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33599
100.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33595
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33596
75.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 30123
35.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 91199
39.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 91202
35.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 90502
39.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33485(10)
189.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33485(9)
189.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33485(8)
189.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33485(7)
189.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33485(6)
189.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม158,591 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด51,522 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ม.ค. 2561

CONTACT US

0827457940
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. จำหน่ายเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รับทำของพรีเมี่ยม สำหรับงานสัมนา งานประชุมวิชาการ 3. ของฝากลูกค้าและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมออกแบบให้ฟรี
เบอร์โทร : 0827457940
อีเมล : ukku@kku.ac.th
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top