lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

PDF|BOOK แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต [2561]

Page Not-Found

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ มีทั้งแบบไฟล์ PDF และ หนังสือ พร้อมจัดส่งฟรี Kerry และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

 • ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
 • เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต [2561]

สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ Line ID : @sheetstore

สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ >> แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

รูปแบบการสั่งซื้อหนังสือ

☑ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท ส่งทางอีเมล์ ได้รับไม่เกิน 30 นาทีหลังจากชำระเงิน
☑หนังสือ (โอนเงิน) ทุกเล่มส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 685 บาท
☑หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง)เล่มละ 585 บาท มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวม 705บาท

ตัวอย่างสารบัญเนื้อหา

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต ดังนี้
  • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมการรับ จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจภาษีปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ใช้ที่น้ำน้้ามันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์มัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังครับชำระภาษีค้าง โดยการยึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า 33494
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33499
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 9786164382589
250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 9786162237775
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า F0020
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33495
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33503
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33500
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33498
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33497
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33496
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33502
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33501
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม224,177 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด76,831 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 ก.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. จำหน่ายเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รับทำของพรีเมี่ยม สำหรับงานสัมนา งานประชุมวิชาการ 3. ของฝากลูกค้าและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมออกแบบให้ฟรี
เบอร์โทร : 0827457940
อีเมล : ukku@kku.ac.th
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก